Projekt realizowany pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp.j. (Partner Projektu) oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Partner Wspierający), zapraszają do udziału w projekcie pn. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli 107 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Jednym z rezultatów Projektu będzie wzrost gotowości uczestników do podjęcia działań w zakresie całościowego postrzegania lokalnej oświaty oraz doskonalenie własnych umiejętności w zakresie planowania, tworzenia i wdrażania lokalnej polityki oświatowej, wprowadzania modyfikacji działań realizowanych w oparciu o przyjęty i monitorowany plan strategiczny, analizowania i oceniania danych o stanie realizacji zadań oświatowych, a także tworzenia mechanizmów dyskutowania o oświacie na poziomie lokalnym, służących jej jakościowemu rozwojowi.

Prezentacja

 

Pakiet wsparcia

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

  • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),
  • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
  • wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 – 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
  • uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

Grupa docelowa

W celu realizacji projektu w wybranej JST na terenie Wielkopolski konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli dwóch grup uczestników wsparcia:

  • osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
  • pracowników operacyjnych realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

Korzyści dla samorządów

Efektem udziału JST w projekcie będzie:

  • opracowany lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,
  • wdrożenie planu podnoszenia jakości w wybranych szkołach, przedszkolach lub placówkach,
  • wzrost jakości usług oświatowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,
  • wzrost kompetencji kadry w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych.

Aktualności

Promujemy projekt ze wsparciem Kuratorium Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska, zaprosiła przedstawicieli organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe na seminarium edukacyjne pt. „Wyzwania dla edukacji ponadpodstawowej”. Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2018 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym PAN w Poznaniu. Także my mieliśmy okazję zaprezentować założenia naszego Projektu i zaprosić do udziału przedstawicieli JST.

Zajęcia rozpoczęte

W kwietniu 2018 roku miała miejsce uroczysta inauguracja projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Wydarzenie to uświetnili swoją obecnością między innymi dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM Pani prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wielkopolska Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Pan prof. dr hab. Bronisław Marciniak a także kierownik Projektu, Pani dr Izabela Cytlak. Uczestnicy przybyli z licznych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru całej Wielkopolski wzięli udział w pierwszym module zajęć, uczestnicząc wykładach i warsztatach, 24które zostały przez nich wysoko ocenione. Tym samym wykonali pierwszy krok do udoskonalenia działania systemu oświatowego w swoich regionach.

Przygotowania

Trwają przygotowania do uruchomienia rekrutacji w ramach projektu. Dziś miało miejsce spotkanie organizacyjne kadry Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.

  

Zapisz się!

Formularz elektroniczny

Prosimy o wypełnienie formularza wstępnego w celu rezerwacji miejsca dla JST na liście rekrutacyjnej.

Formularz

Dokumentacja zgłoszeniowa

W celu zgłoszenia JST do projektu pobierz poniższe dokumenty, a następnie wypełnione i podpisane prześlij na adres Biura Rekrutacji (dane poniżej).

Komplet dokumentów obejmuje:

Harmonogram szkoleń

Harmonogram

 

Miejsce zajęć

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
ul. Umultowska 89 C
61-614 Poznań

Kontakt

Biuro Projektu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

tel. +48 61 829 23 31
wse@amu.edu.pl

Rekrutacja

Centrum Kompetencji
Grupa Szkoleniowo-Doradcza
A. Gawrońska Sp.j.

ul. Nowosolska 21/3A
60-171 Poznań

tel. 61 862 64 85

Wigosław Jakubowicz
tel. 516 196 170
wigjak@amu.edu.pl

Michał Skoczyński
tel. 507 725 253
michal.skoczynski@centrum-kompetencji.pl

Marcin Ruta
tel. 606 985 698
marcin.ruta@e-big.pl

Realizatorzy projektu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Strona WWW UAM

Strona WWW WSE

Centrum Kompetencji
Grupa Szkoleniowo-Doradcza
A. Gawrońska Sp.j.

ul. Nowosolska 21/3A
60-171 Poznań

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Piekary 17
61-823 Poznań

!!! UWAGA !!! Starosta, prezydent, burmistrz i wójt (lub ich zastępcy) nie muszą uczestniczyć w zajęciach osobiście. Osoby pełniące te funkcje mogą upoważnić do tego innego pracownika JST. Formularz upoważnienia znajdziecie w dokumentach zgłoszeniowych.